Do gimnazjum specjalnego uczęszcza młodzież, która ukończyła szkołę podstawową (specjalną lub ogólnodostępną) i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia okresu nauki o 1 rok (najdłużej do ukończenia 21 roku życia). Uczniowie objęci są zajęciami edukacyjno - terapeutycznymi w zespołach klasowych. Klasa liczy od 6 do 8 osób. Gimnazjum organizuje również zajęcia dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania.

Podstawowym zadaniem naszej działalności jest przygotowanie uczniów, na miarę ich indywidualnych możliwości, do jak najbardziej samodzielnego i niezależnego życia w naturalnych warunkach społecznych i rodzinnych. Praca z uczniami opiera się na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Uczniowie objęci są stałą pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Gimnazjum zapewnia uczniom bezpieczeństwo i komfort nauki w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych przystosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

W naszym gimnazjum uczniów obowiązują następujące rodzaje zajęć: zajęcia edukacyjne-funkcjonowanie w środowisku, technika, plastyka, muzyka z rytmiką, wychowanie fizyczne i religia, zajęcia rewalidacyjne- zajęcia logopedyczne, terapia ruchowa, zajęcia z zakresu samoobsługi, zajęcia stymulująco – terapeutyczne, "Program Rozwijania Kompetencji Społecznych".

Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie szkoły. Korzystają wówczas z sal rehabilitacyjnych oraz szkolnych sprzętów i specjalistycznych pomocy dydaktycznych. W miarę możliwości uczniowie ci, uczestniczą również w wybranych klasowych zajęciach edukacyjnych oraz uroczystościach ogólnoszkolnych i spotkaniach tematycznych.

Uczeń realizuje 10 godzin zajęć w tygodniu. Obowiązują go następujące rodzaje zajęć: funkcjonowanie w środowisku, technika, plastyka, muzyka z rytmiką, wychowanie fizyczne.

Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i szkole.