Jesteśmy szkołą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawowym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów, na miarę ich indywidualnych możliwości, do jak najbardziej samodzielnego i niezależnego życia w naturalnych warunkach społecznych i rodzinnych. Naszą szkołę wyróżnia ciepły, rodzinny klimat, który sprawia, że rodzice z ufnością powierzają nam swoje dzieci, a uczniowie i uczestnicy zajęć, w poczuciu bezpieczeństwa, z radością uczestniczą w ciekawych i różnorodnych zajęciach.


Celem działalności Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu jest rozwijanie samodzielności i aktywności uczniów, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie ich (stosownie do indywidualnych możliwości) w takie umiejętności i wiadomości, które umożliwią im:

  • porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
  • osiągnięcie maksymalnej samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
  • stanie się zaradnym w życiu codziennym, adekwatnie do poziomu sprawności i umiejętności oraz samodzielne podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów,
  • uczestniczenie w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami społeczności lokalnej, w tym przestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia i zachowanie prawa do swojej inności.

Jesteśmy nauczycielami, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego (ponad połowa z nas osiągnęła już stopień nauczyciela dyplomowanego). Naszą pracę wspierają pracownicy niepedagogiczni na stanowisku pomocy nauczyciela i pracownicy administracji i obsługi. O naszej innowacyjności świadczą osiągnięcia i realizowane przez nas projekty (także unijne).

Cieszy nas fakt, że mamy tak wielu przyjaciół i partnerów, którzy wspierają nas w codziennej pracy i pomagają w osiąganiu głównego celu, którym jest rozwój naszych uczniów.

Dążymy do przygotowania naszych absolwentów do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia, w tym przyjmowania właściwych postaw wobec pracy. Uczymy podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowujemy uczniów do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku, na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Kadrę Zespołu Szkół tworzą nauczyciele oligofrenopedagodzy, terapeuci ruchu, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, socjoterapeuci.

Posiadamy również dodatkowe kwalifikacje: są wśród nas terapeuci dzieci autystycznych, specjaliści od wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuci integracji sensorycznej, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, neurologopedzi, surdologopedzi, fizjoterapeuci, instruktorzy rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, doradcy zawodowi z aktywizacją osób niepełnosprawnych, itd.