Wszyscy nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Nr 26 są oligofrenopedagogami, czyli posiadają kwalifikacje do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Wielu z nich posiada ponadto dodatkowe kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych.

Zajęcia edukacyjno-teraputyczne i rewalidacyjno-wychowawcze realizują oligofrenopedagodzy posiadający dodatkowe kwalifikacje z zakresu:

 • edukacji przedszkolnej
 • edukacji wczesnoszkolnej
 • plastyki
 • sztuki
 • muzykoterapii
 • arteterapii
 • terapii zajęciowej
 • wychowania fizycznego
 • nauki pływania
 • nauczania religii
 • informatyki
 • surdopedagogiki
 • tyflopedagogiki
 • terapii behawioralnej
 • prowadzenia zajęć wg metodyki M. Montessori
 • prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - ASD

Terapię specjalistyczną prowadzą

 • socjoterapeuci
 • psychologowie kliniczni
 • tyflopedagodzy
 • surdopedagodzy
 • licencjonowani specjaliści w zakresie Integracji Sensorycznej
 • specjaliści w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania
 • specjaliści w zakresie wspomagania zaburzonego rozwoju małych dzieci i rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • arteterapeuci
 • muzykoterapeuta
 • edukatorzy seksualni
 • specjalista z zakresu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Wspieraniem rozwoju mowy i komunikowania się zajmują się specjaliści z zakresu:

 • logopedii
 • wczesnej logopedii klinicznej
 • neurologopedii
 • surdologopedii
 • AAC (alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się)
 • logorytmiki
 • języka migowego
 • pisma Blissa
 • masażu logopedycznego

Za wspieranie rozwoju fizycznego odpowiedzialni są specjaliści z zakresu:

 • wychowania fizycznego
 • rehabilitacji ruchowej
 • terapii ruchu
 • fizjoterapii
 • hipoterapii
 • masażu
 • kinezjotapingu rehabilitacyjnego
 • terapii ręki
 • integracji sensorycznej