W naszej szkole organizujemy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Osoby te przyjmujemy na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanego na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Uczestnictwo w ww. zajęciach jest spełnianiem obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

Organizujemy dwie formy zajęć - grupową i indywidualną, którymi obejmujemy osoby w wieku od 3 do 25 roku życia.

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim liczą od 2 do 4 uczestników. W każdej grupie pracuje wychowawca - oligofrenopedagog, nauczyciele specjaliści oraz pomoc nauczyciela. Uczestnicy mają 20 godzin tygodniowo ww. zajęć, 3 godziny zajęć rewalidacyjnych oraz dla chętnych 2 godziny religii.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujemy w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Ww. zajęcia mogą odbywać się w szkole (jeśli stan zdrowia dziecka na to pozwala) lub w domu.

Uczestnicy tych zajęć mają możliwość korzystania z różnej formy terapii:

 • Porannego Kręgu,
 • Dogoterapii,
 • Programów Aktywności M. i Ch. Knillów,
 • Metody werbotonalnej,
 • Stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata,
 • Stymulacji słuchowo – ruchowej z wykorzystaniem elementów muzykoterapii C. Orffa,
 • Ekspresji plastycznej z wykorzystaniem prostych technik plastycznych,
 • Animacji teatralnej.

Dla tej grupy osób opracowana została obrzędowość szkolna dostosowana do ich potrzeb i możliwości poznawczych. Obrzędowość szkolna obejmuje:

 • warsztaty tematyczne,
 • uroczyste spotkania świąteczne,
 • uroczystości urodzinowe,
 • prezentacje teatralne.

Uczestnicy zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych mają możliwość korzystania z oferty zajęć w różnych instytucjach kulturalnych na terenie miasta oraz wycieczkach rekreacyjno – poznawczych.