Realizując zadania z programu Laboratoria Przyszłości udoskonaliliśmy nasze umiejętności obsługiwania kamery i aparatu fotograficznego. Dzięki temu zgromadziliśmy wiele zdjęć z ważnych wydarzeń w szkole oraz nagraliśmy filmy, które potem mogliśmy montować w ciekawych programach komputerowych.  

Mogliśmy również przygotować piękne prezenty i dodatki z tkanin, szyjąc na maszynie elektrycznej. Dzięki temu niektórzy z nas mogli uczestniczyć w bardzo ciekawych warsztatach krawieckich w szkole przysposabiającej do pracy.  

Wiele naszych imprez szkolnych i klasowych obfitowało w smaczne poczęstunki dzięki dobrze wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego. Jesteśmy już bardzo samodzielni w używaniu sprzętów małego AGD.  

 

 

 

Logo Laboratoria Przyszłości

swieta.jpg

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz lata poprzednie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych 

https://tcuw.torun.pl/bip,8.html

Kolejny rok szkolny realizujemy ministerialny program "Laboratoria Przyszłości". Dzięki pozyskanym sprzętom i narzędziom uczymy się coraz większej niezależności. Nasze pracownie działają pełną parą. Samodzielnie, albo z pomocą nauczycieli, najstarsi uczniowie uczą się przygotowywać proste posiłki. Podczas zajęć kreatywnych pracujemy też nad wykonaniem wspaniałych prezentów pod choinkę dla naszych bliskich. 

 

 

Logo Laboratoria Przyszłości