Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 26 reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół z siedzibą przy ul. Fałata 88/90 w Toruniu, nr telefonu 56 648 57 84, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/a praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo:  p. Jakub Rutkowski

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 56 611 89 92 lub pisemnie na adres: Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Nr 26 wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Zespołu Szkół Nr 26.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół Nr 26 przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zespół Szkół Nr 26, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół Nr 26 Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy  p. Magdalena Lorenc:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

 


Informacje  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  

w  Zespole  Szkół  Nr  26  z  monitoringu  wizyjnego

 

Administratorem przetwarzanych danych wizyjnych jest Zespół Szkół Nr 26 reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół z siedzibą przy ul. Fałata 88/90, 87 - 100 Toruń, nr telefonu 56 648 57 84, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Zapis monitoringu wizyjnego przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz mienia Zespołu Szkół zgodnie z  art. 68 ust. 1 pkt 6 i art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe i art. 22ustawy Kodeks pracy.

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie Zespołu Szkół Nr 26 nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania, np. policja, prokuratura, sąd.

Dane wizyjne nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Dane przechowywane będą przez okres 1,5 miesiąca. Po upływie tego okresu, ulegają zniszczeniu. 

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: p. Jakub Rutkowski

 adres korespondencyjny: Plac św. Katarzyny 9, 87 - 100 Toruń, numer telefonu 56 611 89 92, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.