Jesteśmy szkołą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawowym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów, na miarę ich indywidualnych możliwości, do jak najbardziej samodzielnego i niezależnego życia w naturalnych warunkach społecznych i rodzinnych. Naszą szkołę wyróżnia ciepły, rodzinny klimat, który sprawia, że rodzice z ufnością powierzają nam swoje dzieci, a uczniowie i uczestnicy zajęć, w poczuciu bezpieczeństwa, z radością uczestniczą w ciekawych i różnorodnych zajęciach.


Celem działalności Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu jest rozwijanie samodzielności i aktywności uczniów, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie ich (stosownie do indywidualnych możliwości) w takie umiejętności i wiadomości, które umożliwią im:

 • porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
 • osiągnięcie maksymalnej samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 • stanie się zaradnym w życiu codziennym, adekwatnie do poziomu sprawności i umiejętności oraz samodzielne podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów,
 • uczestniczenie w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami społeczności lokalnej, w tym przestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia i zachowanie prawa do swojej inności.

Jesteśmy nauczycielami, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego (ponad połowa z nas osiągnęła już stopień nauczyciela dyplomowanego). Naszą pracę wspierają pracownicy niepedagogiczni na stanowisku pomocy nauczyciela i pracownicy administracji i obsługi. O naszej innowacyjności świadczą osiągnięcia i realizowane przez nas projekty (także unijne).

Cieszy nas fakt, że mamy tak wielu przyjaciół i partnerów, którzy wspierają nas w codziennej pracy i pomagają w osiąganiu głównego celu, którym jest rozwój naszych uczniów.

Dążymy do przygotowania naszych absolwentów do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia, w tym przyjmowania właściwych postaw wobec pracy. Uczymy podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowujemy uczniów do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku, na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Kadrę Zespołu Szkół tworzą nauczyciele oligofrenopedagodzy, terapeuci ruchu, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, socjoterapeuci.

Posiadamy również dodatkowe kwalifikacje: są wśród nas terapeuci dzieci autystycznych, specjaliści od wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuci integracji sensorycznej, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, neurologopedzi, surdologopedzi, fizjoterapeuci, instruktorzy rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, doradcy zawodowi z aktywizacją osób niepełnosprawnych, itd.

 

Krąg Wsparcia dla rodziców uczniów i uczestników zajęć organizowanych przez Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu.

Doceniając wagę współodpowiedzialności rodziców i nauczycieli za tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu odbywają się cykliczne spotkania Kręgu Wsparcia dla rodziców naszych uczniów i uczestników zajęć.

Spotkania Kręgu Wsparcia mają swój ciepły klimat, określony w zaproszeniach jako: "Rozmowy o dzieciach – przy herbacie i świecach". Miła atmosfera zachęca do dzielenia się radościami i troskami dnia codziennego rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko, pomaga w integrowaniu się rodziców, wpływa na pogłębienie więzi rodziców ze Szkołą.

Celem spotkań Kręgu Wsparcia jest:

 • wsparcie rodziców w procesie usprawniania i wychowywania niepełnosprawnego dziecka,
 • wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
 • edukacja rodziców w zakresie określonych przez nich potrzeb i oczekiwań,
 • pogłębianie współpracy z rodzicami, nieocenionymi partnerami nauczyciela w procesie edukacyjno – terapeutycznym,
 • umożliwienie rodzicom wymiany doświadczeń związanych z opieką i wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego oraz napotykanymi problemami.

Zapraszamy do spotkania.

Wspólny czas, dobre słowo, a nawet milczenie mogą pomóc Tobie i Twojemu dziecku; mogą pomóc innej osobie, która potrzebuje obecności drugiego człowieka.

W roku szkolnym 2016/2017 działalność Kręgu Wsparcia została czasowo zawieszona.

W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się następujące spotkania:

27.10.2015 r. - spotkanie pt.: „Zabawy i zajęcia domowe rozwijające umiejętności samoobsługowe i niezależność dziecka niepełnosprawnego”.

01.12.2015 r. - spotkanie pt.: „Przygotowania świąteczne – czas budowania dobrych relacji w rodzinie i twórczej aktywności dziecka niepełnosprawnego”.

15.01.2016 r. - spotkanie pt.: „Nagradzanie i konsekwentne postępowanie rodziców – szansą na wzrastanie dziecka niepełnosprawnego w atmosferze radości i sukcesu”.

15.03.2016 r. spotkanie pt.: „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami napotykanymi w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego"

Nasza szkoła ma liczne tradycje i bogatą obrzędowość, które budują jej klimat. 

Są to między innymi:

Prezentacje tematyczne uczniów i uczestników zajęć

– podczas tych spotkań dzieci i młodzież, prezentują zdobyte umiejętności realizując założony temat. Tematyka Spotkań związana jest z tym, co uczniowie przeżywają, czego się uczą: czasem ze zmianami pór roku, czasem ze świętami narodowymi, czasem z rolami społecznymi, zawodami, zainteresowaniami, talentami, itp.

Nagradzanie uczniów

Dni Sukcesu (szkoła podstawowa)– spotkania społeczności szkolnej, podczas których nauczyciele, w obecności dyrektora szkoły, wyróżniają swoich uczniów dyplomami za poczynione postępy. Indywidualne podejście do ucznia sprawia, że każdy uczeń i uczestnik zajęć ma szansę na docenienie i pochwałę przed społecznością szkolną.

Dzień osiągnięć gimnazjalisty - spotkania społeczności, podczas których uczniowie zostają nagradzani przez swoich nauczycieli dyplomami za włożony wysiłek, zdobycie nowych wiadomości i konkretnych umiejętności oraz pracę nad zachowaniem.

Spotkania świąteczne

- każdego roku, w atmosferze świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy społeczność szkolna gromadzi się, by przeżywać radosne chwile, by cieszyć się wspólnym świętowaniem. jasełka Bożonarodzeniowe i Wielkanocne Pasje w wykonaniu naszych uczniów i uczestników zajęć są naprawdę wielkim przeżyciem dla zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły. Spotkania Świąteczne to również wspólnie przygotowywany i spożywany świąteczny posiłek. Przy wspólnym stole zasiadają uczniowie i uczestnicy zajęć, ich rodzice oraz nauczyciele dzieląc czas i ciesząc się wzajemnie swoją obecnością.

Świętowanie urodzin

– każdy uczeń i uczestnik zajęć ma sposobność, by w grupie rówieśniczej przeżywać rocznicę swoich urodzin. Dzieci i młodzież przygotowują pod kierunkiem nauczyciela upominki dla jubilata, rodzice przygotowują słodki poczęstunek. Wspólne nakrywanie do stołu, składanie życzeń i śpiewanie „Sto lat” przynoszą wszystkim wiele radości.

Przedstawienia teatralne

– tradycją naszej szkoły są klimatyczne przedstawienia teatralne, w których dzieci i młodzież mogą dotknąć tajemnicy teatru, wejść w zaczarowany świat wyobraźni i przeżywać radość sukcesu, gdy kłaniając się słyszą brawa publiczności. Nasze szkolne teatry mają na swoim koncie wiele sukcesów, nasi uczniowie grali na wielu przeglądach i konkursach, w wielu miastach, w tym w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

W naszym zespole szkół działają 3 teatry:

Wystawy prac plastycznych

– nasza szkoła przyozdobiona jest ciekawymi, nietuzinkowymi pracami plastycznymi naszych uczniów i uczestników zajęć, które dzieci i młodzież wykonują pod kierunkiem swoich nauczycieli. Prace plastyczne naszych uczniów prezentowane są z sukcesami na licznych konkursach oraz na wielu wystawach pozaszkolnych, organizowanych w instytucjach kulturalnych miasta.

Zapraszamy do galerii szkoły podstawowej, gimnazjum

Świąteczne kiermasze wytworów artystycznych uczniów i uczestników zajęć

– to tradycja angażująca całą społeczność szkolną wokół Świąt. Uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowują świąteczne ozdoby i kartki, a rodzice organizują kiermasze, podczas których wytwory uczniów i uczestników zajęć są sprzedawane. kiermasze organizowane są w szkole oraz poza nią, w instytucjach miejskich. Radość wspólnego działania bardzo integruje społeczność szkolną.

Piknik rodzinny

– doroczne spotkanie plenerowe całej społeczności szkolnej, pełne radości, wspólnych zabaw, konkurencji, niespodzianek, w którym biorą udział całe rodziny naszych uczniów i uczestników zajęć. Uśmiech na długo pozostaje na ogorzałych od słońca twarzach dzieci i młodzieży!

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)

Nasza szkoła odpowiadając na potrzeby osób niemówiących stosuje w codziennej pracy alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Ważnym elementem wyposażenia szkoły i uczniów są komunikatory mowy, peryferia komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (Boardmaker&Speaking Dynamically Pro, Overlay Maker). Pozwalają one osobom niemówiącym użyć „głosu”, zwrócić na siebie uwagę w sposób zrozumiały i akceptowany społecznie. Uczniowie wykorzystując urządzenia wysokiej technologii zyskują możliwość lepszego rozumienia treści edukacyjnych i właściwego postrzegania codziennych sytuacji życiowych. Dzieci i uczniowie uczą się symboli piktograficznych oznaczających osoby, przedmioty, czynności, sytuacje i inne obiekty.

Nabyta przez nich znajomość piktogramów wdrażana jest w życie praktyczne poprzez tworzenie pomocnych im narzędzi do porozumiewania się, takich jak:

 • tablice wyboru o różnym przeznaczeniu, tablice uczestnictwa, kontekstowe, tematyczne
 • piktograficzne plany zajęć dziennych i tygodniowych (patrz: tutaj),
 • klasowe regulaminy uczniowskie,
 • piktograficzne przepisy kulinarne,
 • indywidualne książki komunikacyjne służące do przekazywania istotnych dla ucznia informacji o sobie, swoich przeżyciach, zainteresowaniach i potrzebach.

Kadra naszej szkoły, wysoko wyspecjalizowana w zakresie stosowania komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC - Augmentative and alternative communication), dąży do maksymalnego zniwelowania ograniczeń w zakresie porozumienia się naszych uczniów z rodzinami, rówieśnikami oraz środowiskiem społecznym.

Dzięki możliwości wykorzystania AAC podczas porozumiewania się uczniowie, odpowiednio do swoich możliwości intelektualnych, zachowują niezależność w wyrażaniu opinii, w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu różnorodnych wyborów.

W naszej szkole realizowaliśmy projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię"

Systematycznie organizujemy zajęcia i warsztaty edukacyjne rozwijające umiejętności komunikacyjne uczniów. Poniżej:

Galeria fotograficzna przedstawiająca warsztaty komunikacyjne „Kiedy buzia nie wypowie tego, co pomyślisz w głowie” przygotowane dla uczniów gimnazjum.