Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)

Nasza szkoła odpowiadając na potrzeby osób niemówiących stosuje w codziennej pracy alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Ważnym elementem wyposażenia szkoły i uczniów są komunikatory mowy, peryferia komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (Boardmaker&Speaking Dynamically Pro, Overlay Maker). Pozwalają one osobom niemówiącym użyć „głosu”, zwrócić na siebie uwagę w sposób zrozumiały i akceptowany społecznie. Uczniowie wykorzystując urządzenia wysokiej technologii zyskują możliwość lepszego rozumienia treści edukacyjnych i właściwego postrzegania codziennych sytuacji życiowych. Dzieci i uczniowie uczą się symboli piktograficznych oznaczających osoby, przedmioty, czynności, sytuacje i inne obiekty.

Nabyta przez nich znajomość piktogramów wdrażana jest w życie praktyczne poprzez tworzenie pomocnych im narzędzi do porozumiewania się, takich jak:

  • tablice wyboru o różnym przeznaczeniu, tablice uczestnictwa, kontekstowe, tematyczne
  • piktograficzne plany zajęć dziennych i tygodniowych (patrz: tutaj),
  • klasowe regulaminy uczniowskie,
  • piktograficzne przepisy kulinarne,
  • indywidualne książki komunikacyjne służące do przekazywania istotnych dla ucznia informacji o sobie, swoich przeżyciach, zainteresowaniach i potrzebach.

Kadra naszej szkoły, wysoko wyspecjalizowana w zakresie stosowania komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC - Augmentative and alternative communication), dąży do maksymalnego zniwelowania ograniczeń w zakresie porozumienia się naszych uczniów z rodzinami, rówieśnikami oraz środowiskiem społecznym.

Dzięki możliwości wykorzystania AAC podczas porozumiewania się uczniowie, odpowiednio do swoich możliwości intelektualnych, zachowują niezależność w wyrażaniu opinii, w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu różnorodnych wyborów.

W naszej szkole realizowaliśmy projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię"

Systematycznie organizujemy zajęcia i warsztaty edukacyjne rozwijające umiejętności komunikacyjne uczniów. Poniżej:

Galeria fotograficzna przedstawiająca warsztaty komunikacyjne „Kiedy buzia nie wypowie tego, co pomyślisz w głowie” przygotowane dla uczniów gimnazjum.