Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest formą pomocy dzieciom, których rozwój przebiega nieprawidłowo, zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzinom. Organizowane jest ono na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju. Rozporządzenie to umożliwia wszystkim niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością dzieciom uzyskanie bezpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania.

Zajęcia te prowadzą, zależnie od potrzeb dziecka:

 • specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju,
 • specjalista ds. komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • logopeda, neurologopeda,
 • surdologopeda, surdopedagog (dzieci z wadą słuchu),
 • tyflopedagog (dzieci z wadą wzroku),
 • specjalista ds. autyzmu,
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • fizjoterapeuta,
 • psycholog,
 • oligofrenopedagog.

Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Specjaliści z wysokimi kwalifikacjami prowadzą zajęcia indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną w szkole lub w domu, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia.

W szkole organizujemy:

 • indywidualne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
 • grupowe zajęcia warsztatowe dla całej rodziny,
 • spektakle polisensoryczne,
 • zajęcia prowadzone w oparciu o metodę Porannego Kręgu.

REKRUTACJA

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Gdzie można uzyskać taką opinię?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespół orzekający działający w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. 

Należy udać się do poradni właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka, gdzie rodzic/prawny opiekun składa wniosek o wydanie opinii. Jeżeli do wydania opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza. Ponadto, do wniosku można dołączyć opinię na temat funkcjonowania poznawczego i emocjonalno-społecznego dziecka opracowaną przez wychowawcę oddziału przedszkolnego, jeżeli dziecko do niego uczęszcza.

UWAGA:

Na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przyjmujemy dzieci przez cały rok!